اثرات ناباروری برروی مردان به همان شدت زنان می باشد اما مردان احساسات خود را کمتر بیان می کنند.  

مشکلات روانی که پس ازآگاهی به ناباروربودن برای مردان پیش می آید عبارت است از:
•    اضطراب   
•    نگرانی برای ازدست دادن قدرت جنسی و مردانگی  
•    نداشتن لیاقت جنسی 

 

ناباروری مردان هجومی براحساسات مردانه را تداعی می کند که شامل حس رقابت،   آسیب روانی و اضطراب اختگی است.  
میزان ناباروی  شریک جنسی مرد 49% است اما معمولاً همیشه زنان  ازنظرباروری مورد مطالعه قرار می گیرند.
استرس،  افسردگی،  احساس گناه و یا اضطراب درمردان نابارورموجب ناتوانی جنسی روانی درمردان می شود که احساس بی لیاقتی همراه با ناباروری را تشدید می کند.
احساس استرس روانی تحت تأثیرپارامترهای اسپرم،   مشکلات نعوذ را تشدید می کند و واکنش های احساسی نسبت به ناباروری را تغییرمی دهد.  این مشکل باعث بی ثباتی ذهنی و عدم تعادل روانی شده و منجربه ناتوانی جنسی می شود.  

 

علل روانی ناتوانی های جنسی ممکن است شامل موارد زیرباشد:
•    افسردگی  
•    داروها
•    خستگی
•    فشارهای روانی
•    مشکلات مربوط به رابطه
•    تعامل اجتماعی
همه مشکلات ذکرشده نتیجه اثرات روانی ناشی ازناباروری می باشد.


اثرات ناباروری در مردانگی
تشخیص ناباروری سؤالات زیادی درمورد مردانگی برای آقایان پیش می آورد و باعث احساس خجالت  درآنها می شود.  بعنوان مثال ناباروری مردان اغلب به مثابه اختلال درعملکرد جنسی محسوب شده و باعث شرم می شود.  بسیاری ازمردم تصورمی کنند مردان نابارورازعهده وظایف زناشویی خود برنمی آیند و این امرموجب افزایش احساس ناامنی درمردان نابارورمی شود.  

روان درمانی
درمانهای روانی نقش مؤثری دردرمان و کنارآمدن مرد ناباروربا این مشکل ایفا می کند.   مشاوره و ازدواج درمانی رایج ترین نوع روان درمانی است.  بسیاری ازمردان معتقدند که بازدارنده های متعددی برای روان درمانی وجود دارد بخصوص درافرادی که ناباروری آنها ناشی ازعوامل روانی و رفتاری می باشد.

 دربعضی ازمردان که ناباروری باعث اضطراب،  ازدست دادن اعتماد بنفس،  مقابله با ناامیدی و خشم با همسرمی شود،  انجام درمانهای روانی ممکن است موجب افزایش تعداد اسپرم بشود.  
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران