هنگاميكه در مراحل بارداري شكمتان بزرگ و بزرگتر ميشود، نبايد مقاربت را پشت گوش اندازيد و برايتان امري ناراحت كننده شود. ما در اين مقاله به شما آموزش ميدهيم كه چه حالت (پوزيشن) هايي وجود دارد كه شما و همسرتان ميتوانيد جهت برقراري رابطه زناشوئي، از آنها بهره گيريد.

 

پوزيشن ميسيونري

در اين روش، زن در پايين و مرد در موقعيت بالا قرار ميگيرد و به صورت رو در رو به مقاربت ميپردازند. اين پوزيشن براي سه ماهه اول و دوم مناسب است و بسته به اينكه شما تا چه حد در اين روش احساس راحتي ميكنيد، در سه ماهه سوم نيز كاربرد دارد. مزيت اين پوزيشن، اين است كه زن به راحتي بر روي سطحي به كمر دراز كشيده و عمده كار را همسرش انجام ميدهد، بنابراين براي زن باردار خستگي در بر ندارد. ممكن است در سه ماهه سوم، حين خوابيدن بر كمر، احساس سرگيجه به زن باردار دست دهد. در اين صورت، از بالش براي ايجاد حالت نشسته بهره بگيريد.

 

پوزيشن پهلو به پهلو

در اين روش، زن به پهلو خوابيده و مرد نيز در پشت او به پهلو ميخوابد و دخول را انجام ميدهند. اين پوزيشن براي هر سه مرحله بارداري مناسب است، به خصوص در سه ماهه سوم كه شكم تا حدي بزرگ شده كه اجازه برقراري رابطه رو در رو را نميدهد. جهت محافظت از شكم در سه ماهه اول و دوم، يك بالش زير شكم خود قرار دهيد. اين امر اجازه دخول راحت تري را به مرد خواهد داد. 

 

زن بالا، مرد پايين

در اين پوزيشن، مرد روي سطحي خوابيده يا دراز ميكشد و زن روي آلت تناسلي مرد مينشيند و به راحتي كنترل رابطه جنسي را در دست ميگيرد. اين پوزيشن نيز براي هر سه مرحله بارداري مناسب است. مزيت اين پوزيشن اين است كه ميتوان آنرا بر روي مبلمان نيز انجام داد. همچنين در اين پوزيشن لازم نيست زن پاهاي خود را بيش از حد باز كند. مطالعات صورت گرفته حاكي از اين است كه اين پوزيشن لذت بيشتري براي زنان در بر دارد. 

 

روش چهار دست و پا

در اين روش زن بصورت چهار دست و پا شده و مرد از پشت دخول را انجام ميدهد. اين پوزيشن براي تمام مراحل بارداري مناسب است، به خصوص در سه ماهه سوم كه شكم تا حدي بزرگ شده است. مزيت اين روش در اين است كه ديگر فشاري به كمر و لگن زن وارد نميشود، خصوصا در كسانيكه در طول بارداري، درد كمر و لگن را تجربه ميكنند. زن ميتواند جهت كاهش خستگي در اين روش، از بالشي زير شكم خود استفاده كند. همچنين ميتوان اين پوزيشن را در حالتي كه مرد پايين تخت ايستاده و زن لبه تخت، چهار دست و پا شده نيز انجام داد. 

 

پوزيشن قيچي

در اين روش زن و مرد هر دو به پهلو، اما اينبار بصورت رو در رو در كنار هم ميخوابند و به مقاربت مبپردازند. اين پوزيشن براي سه ماهه اول و دوم بسيار مناسب است. مزيت اين پوزيشن در ايجاد تماس چشمي و نوازش هاي مكرر حين رابطه است.

 

روش صندلي

در اين روش مرد به پهلو خوابيده و پاي خود را خم ميكند (شبيه صندلي). سپس زن كنار مرد به پهلو خوابيده و پاهايش را روي پاي مرد مي اندازد و به راحتي دخول را انجام ميدهند. اين پوزيشن براي سه ماهه اول و دوم مناسب است و بسته به اينكه شما تا چه حد در اين روش احساس راحتي ميكنيد، در سه ماهه سوم نيز كاربرد دارد. ممكن است در سه ماهه سوم، حين خوابيدن، احساس سرگيجه به زن باردار دست دهد. در اين صورت، از بالش براي ايجاد حالت نشسته بهره بگيريد و بدنتان را بيشتر به پهلو كج كنيد.

 

پوزيشن ميسيونري متعادل

در اين حالت، به طوريكه زن لبه تخت خوابيده، پاهاي خود را رور كمر همسر خود حلقه ميكند، و مرد پايين تخت زانو زده و به صورت رو در رو به مقاربت ميپردازند. اين پوزيشن براي سه ماهه اول و دوم مناسب است و بسته به اينكه شما تا چه حد سرگيجه ناشي از خوابيدن داريد، در سه ماهه سوم نيز كاربرد دارد. چنانچه سرگيجه تان بسيار شديد است، سعي كنيد چندين بالش يا كوسن در قسمت فوقاني كمر و زير سر خود قرار دهيد.

 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران