منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ساکوییناویر

Saquinavir (Oral Route)

دارو شناسی

ساکوییناویربه همراه داروهای دیگرو ریتوناویر  (Norvir®) برای درمان عفونت ناشی از نقص ایمنی انسانی درمقابل ویروس (HIV)  استفاده می شود.  (HIV)  ویروس عامل سندرم نقص ایمنی (AIDS)  است.
 

ساکوییناویربه درمان یا جلوگیری ازعفونت (HIV)  یا (AIDS) کمک نمی کند اما باعث پیشگیری ازتکثیرعفونت و کاهش سرعت تخریب سیستم ایمنی بدن می شود.  این کارباعث تأخیردرگسترش بیماری ایدز و یا انتقال آن به سایرافراد می شود.  

مصرف این دارو مانع ازبروز سایرمشکلات مربوط به بیماری ایدزدرافرادی که این دارو را مصرف می کنند،  نمی شود.
 

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    کپسول
•    کپسول ژله ای

اسامی تجاری
1.    Invirase

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درکودکان زیر16 سال انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این وجود،  افراد مسن که به بیماری کلیه،  کبد و یا مشکلات قلبی مربوط به سن مبتلا هستند باید این دارو را با احتیاط وپس از تنظیم صحیح دوزتوسط پزشک مصرف کنند.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  

درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Alfuzosin
•    Amifampridine
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Anagrelide
•    Apomorphine
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Artemether
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Bepridil
•    Buserelin
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Ciprofloxacin
•    Cisapride
•    Clarithromycin
•    Clozapine
•    Colchicine
•    Conivaptan
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabrafenib
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Deslorelin
•    Dihydroergotamine
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Doxorubicin
•    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
•    Dronedarone
•    Droperidol
•    Ebastine
•    Eletriptan
•    Ergoloid Mesylates
•    Ergonovine
•    Ergotamine
•    Eribulin
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Eszopiclone
•    Everolimus
•    Famotidine
•    Felbamate
•    Fentanyl
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Flibanserin
•    Fluconazole
•    Fluoxetine
•    Formoterol
•    Foscarnet
•    Galantamine
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Histrelin
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibrutinib
•    Ibutilide
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Isavuconazonium Sulfate
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Lidocaine
•    Lomitapide
•    Lovastatin
•    Lumefantrine
•    Lurasidone
•    Maraviroc
•    Mefloquine
•    Mesoridazine
•    Methylergonovine
•    Metronidazole
•    Midazolam
•    Mifepristone
•    Mizolastine
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Naloxegol
•    Nilotinib
•    Nimodipine
•    Norfloxacin
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Olanzapine
•    Ondansetron
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Paroxetine
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Perphenazine
•    Pimozide
•    Pipamperone
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Propafenone
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Rifampin
•    Rilpivirine
•    Riociguat
•    Risperidone
•    Romidepsin
•    Sertindole
•    Sevoflurane
•    Sildenafil
•    Silodosin
•    Simvastatin
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Sparfloxacin
•    Suvorexant
•    Tacrolimus
•    Tamoxifen
•    Telaprevir
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Terfenadine
•    Tetrabenazine
•    Thioridazine
•    Tizanidine
•    Tolterodine
•    Tolvaptan
•    Toremifene
•    Trazodone
•    Triazolam
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vemurafenib
•    Venlafaxine
•    Vilanterol
•    Vinflunine
•    Vorapaxar
•    Voriconazole
•    Vorinostat
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Ado-Trastuzumab Emtansine
•    Afatinib
•    Amprenavir
•    Apixaban
•    Aprepitant
•    Atazanavir
•    Atorvastatin
•    Avanafil
•    Axitinib
•    Boceprevir
•    Bosentan
•    Bosutinib
•    Brentuximab Vedotin
•    Brexpiprazole
•    Bromocriptine
•    Cabazitaxel
•    Cabozantinib
•    Carbamazepine
•    Cariprazine
•    Ceritinib
•    Cilostazol
•    Citalopram
•    Clomipramine
•    Cobicistat
•    Cobimetinib
•    Cyclophosphamide
•    Daclatasvir
•    Darunavir
•    Dasabuvir
•    Dexlansoprazole
•    Digoxin
•    Docetaxel
•    Efavirenz
•    Enzalutamide
•    Eplerenone
•    Erlotinib
•    Esomeprazole
•    Fluticasone
•    Fosamprenavir
•    Fosphenytoin
•    Fusidic Acid
•    Garlic
•    Hydrocodone
•    Idelalisib
•    Ifosfamide
•    Irinotecan
•    Irinotecan Liposome
•    Ivacaftor
•    Ixabepilone
•    Lacosamide
•    Lansoprazole
•    Levomilnacipran
•    Loperamide
•    Lopinavir
•    Macitentan
•    Methadone
•    Olaparib
•    Omeprazole
•    Osimertinib
•    Oxycodone
•    Palbociclib
•    Pantoprazole
•    Pixantrone
•    Ponatinib
•    Rabeprazole
•    Regorafenib
•    Retapamulin
•    Rifabutin
•    Rifapentine
•    Rivaroxaban
•    Rosuvastatin
•    Ruxolitinib
•    Salmeterol
•    Simeprevir
•    Sirolimus
•    Sonidegib
•    St John's Wort
•    Sunitinib
•    Tadalafil
•    Tamsulosin
•    Temsirolimus
•    Ticagrelor
•    Tipranavir
•    Tocophersolan
•    Topotecan
•    Trabectedin
•    Vardenafil
•    Vilazodone
•    Vincristine
•    Vincristine Sulfate Liposome

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Alfentanil
•    Cerivastatin
•    Cimetidine
•    Cyclosporine
•    Dapsone
•    Delavirdine
•    Flunarizine
•    Gallopamil
•    Indinavir
•    Itraconazole
•    Lacidipine
•    Nelfinavir
•    Nevirapine
•    Nilvadipine
•    Nitrendipine
•    Warfarin


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 

•    اعتیاد به الکل یا سابقه آن
•    بیماری های قلبی مانند کاردیومیوپاتی، ایسکمی، نارسایی احتقانی قلب یا سابقه آن
•    مشکلات ریتم قلب مانند آریتمی یا  سابقه آن
•    هموفیلی 
•    چربی خون ،  کلسترول بالا 
•    بیماری کبدی مانند هپاتیت B یا C  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است عوارض جانبی بیماری را تشدید کند.
•    دیابت 
•    هیپرگلیسمی (قند خون بالا) با احتیاط مصرف شود.  ممکن است عوارض جانبی بیماری را تشدید کند.
•    ایست قلبی بدون ضربان ساز 
•    اریتمی  قلب مانند سندرم QT   طولانی مادرزادی
•    هیپوکالمی (پایین بودن سطح پتاسیم در خون)   
•    کاهش منیزیم (پایین بودن سطح منیزیم در خون)   
•    بیماری های شدید کبدی نباید در بیماران با این شرایط استفاده شود.
•    عدم تحمل لاکتوز کپسول ساکوییناویر حاوی لاکتوز می باشد.  با احتیاط استفاده کنید.

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازدارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
داروی ساکوییناویررا ظرف 2 ساعت بعد ازغذا میل کنید.  

 

کپسول یا قرص ساکوییناویر(اینویراز) همیشه باید همراه با ریتوناویرمصرف شود.  
اگرمصرف کپسول مشکل است آن را بازکرده و محتویات آن را در15 میلی لیترشربت شکر یا شربت سوربیتول یا 3 قاشق غذا خوری مربای به مخلوط کرده و درعرض 30 تا 60 ثانیه مصرف کنید.  دمای این مخلوط باید متناسب با دمای اتاق باشد.

 

دارو را درسه دوزبا فاصله 8 ساعت مصرف کنید تا نتیجه بهتری بگیرید و یا با پزشک خود درمورد چگونگی مصرف دارو مشورت کنید.

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص یا کپسول دردرمان عفونت HIV
•    بزرگسالان و نوجوانان 16 سال و بزرگتر1000  میلی گرم (5 کپسول یا 2 قرص) ساکوییناویر و 100 میلی گرم ریتوناویر دوباردرروزمصرف شود.  
•    کودکان زیر16 سال استفاده ودوزدارو توسط پزشک تنظیم  می شود.  

برای مصرف ترکیبی با لوپیناویر/ریتوناویر  (Kaletra®)
•    بزرگسالان و نوجوانان 16 سال و بزرگتر1000  میلی گرم (5 کپسول یا 2 قرص) ساکوییناویر،  400 میلی گرم لوپیناویر و 100 میلی گرم ریتوناویر دوباردرروزمصرف شود.  
•    کودکان زیر16 سال استفاده ودوزدارو توسط پزشک تنظیم  می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

درصورتیکه ازداروهای  alfuzosin (Uroxatral®), cisapride (Propulsid®), oral midazolam (Versed®), pimozide (Orap®), rifampin (Rifadin®, Rifamate®, Rifater®, Rimactane®), sildenafil (Revatio®), trazodone (Desyrel®, Oleptro®), triazolam (Halcion®), medicine for heart rhythm problems (eg, amiodarone, bepridil, dofetilide, flecainide, lidocaine, propafenone, quinidine, Cordarone®, Tambocor®, Tikosyn®), ergotamine medicines (eg, dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine, Cafergot®, Ergomar®, Wigraine®), or medicine to lower cholesterol  و یا داروهای کاهش دهنده کلسترول مانندlovastatin, simvastatin, Advicor®, Altoprev®, Mevacor®, Simcor®, Vytorin®, Zocor®) ) استفاده می کنید نباید داروی ساکوییناویررا مصرف کنید.
 

مصرف همزمان هریک ازاین داروها با ساکوییناویر احتمال عوارض جانبی را افزایش می دهد.

این دارو ممکن است اثربرخی ازداروهای ضد بارداری را کاهش دهد.  برای جلوگیری ازبارداری ازروشهای دیگرکنترل بارداری مانند کاندوم،  دیافراگم،  فوم و یا ژل پیشگیری همراه با مصرف قرص ضد بارداری استفاده کنید.

درصورت هرگونه تغییر درریتم قلب،  احساس سرگیجه یا ضعف،  تپش سریع قلب با پزشک معالج خود تماس بگیرید.  وجود هرگونه مشکل قلبی درخانواده و یا سابقه آن را به اطلاع پزشک برسانید.
 

این دارو ممکن است سطح قند خون را بالا ببرد.  اگرمتوجه تغییری درنتیجه آزمایش قند درخون یا ادرار خود شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

اگرمتوجه درد یا حساسیت درقسمت بالای معده،  بی رنگی مدفوع،  ادرارتیره،  ازدست دادن اشتها،  تهوع،

 خستگی و یا ضعف غیرعادی ،  زردی پوست یا چشمها شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  این علائم ممکن است نشانه ای ازمشکلات جدی کبدی باشد.
 

سیستم ایمنی بدن شما با شروع مصرف داروهای HIV قویترخواهد شد.  گاهی اوقات سیستم ایمنی بدن شروع به مبارزه با عفونتهای پنهان مانند ذات الریه،  تبخال و یا سل می کند.  

اختلالات خود ایمنی مانند بیماری گریوز،   پلی میوزیت و سندرم گیلن باره نیزممکن است بروزکنند.
 

این دارو می تواند باعث افزایش چربی بدن شود.  اگرمتوجه تغییرشکل بدن مانند افزایش چربی درپشت بازوها،  سینه و معده و یا ازدست دادن چربی درپاها،  صورت یا بازوها شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

مصرف ساکوییناویر خطرانتقال عفونت و یا آلودگی  HIV ازطریق تماس جنسی و یا خون را کاهش نمی دهد.  درصورتی که به این ویروس مبتلا هستید توصیه می شود که از هرگونه فعالیت جنسی بدون استفاده از کاندوم خودداری کنید.  هنگام مقاربت از مصرف ژل،  کرم،  روغن بچه و سایرروان کننده ها پرهیزکنید زیرا ممکن است باعث پاره شدن کاندوم بشوند.    
 

قرص های ضد بارداری و استفاده ازدیافراگم به پیشگیری ازبارداری کمک خواهد کرد اما ازانتقال ویروس ایدزجلوگیری نمی کند.  ازمصرف مواد مخدرتزریقی خودداری کنید.  ازسرنگ آلوده استفاده نکنید.

 وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری را به اطلاع پزشک خود برسانید.
 

هیچگونه داروی دیگری بجز با نظرپزشک معالج خود مصرف نکنید این مورد شامل مکمل های گیاهی و ویتامین ها هم می باشد. 
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتررایج
•    درد قفسه سینه
•    سرفه کردن
•    تب یا لرز
•    افزایش میزان چربی در قسمت پشت و گردن و یا در اطراف ناحیه سینه و معده
•    از دست دادن چربی پاها،  بازوها و صورت
•    عطسه
•    گلو درد
•    تنگی قفسه سینه
•    تنفس مشکل

عوارض جانبی کمتر رایج
•    تاری دید
•    سرفه خلط دار
•    اسهال
•    خشکی دهان
•    پوست خشک و برافروخته
•    بوی نفس میوه مانند
•    احساس عمومی ناراحتی و بیماری
•    سردرد
•    افزایش گرسنگی
•    افزایش تشنگی
•    افزایش ادرار
•    درد مفاصل
•    از دست دادن اشتها
•    از دست دادن هوشیاری
•    درد عضلانی 
•    حالت تهوع
•    آبریزش بینی
•    لرز
•    بثورات پوستی
•    گلو درد
•    درد معده
•    تعریق
•    مشکل خواب
•    کاهش وزن بدون علت
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    استفراغ

عوارض جانبی نادر
•    احساس سوزش یا سوزن سوزن شدن
•    گیجی
•    کم شدن آب بدن
•    خشکی یا خارش پوست

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی کمتر رایج
•    اسیدی و یا ترشی معده
•    کمر درد
•    آروغ زدن
•    نفخ 
•    تغییر در طعم 
•    کاهش علاقه به مقاربت جنسی
•    مشکل اجابت مزاج 
•    دلسرد شدن
•    هوای اضافی و یا گاز معده و یا روده
•    ترس
•    غمگینی
•    سردرد
•    سوزش معده
•    ناتوانی در داشتن و یا نگه داشتن نعوظ
•    سوء هاضمه
•    بد خلقی
•    فقدان اشتها
•    از دست دادن میل و توانایی و یا عملکرد جنسی 
•    بی انگیزگی
•    زخم دهان
•    عصبانیت
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان های گونه
•    عبور گاز
•    خارش یا پوسته پوسته شدن و یا ترشح ازپوست
•    زگیل های پوستی
•    ناراحتی یا درد معده
•    گرفتگی بینی
•    خستگی
•    مشکل در تمرکز
•    ضعف
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

عفونت (HIV)جلوگیری ازعفونت HIVدرمان عفونت HIVسیستم ایمنی بدنبیماری ایدزانتقال ایدزپیشگیری ازانتقال ایدزبارداریحاملگیپیشگیری ازبارداریجلوگیری ازبارداریداروهای ضد بارداریکنترل بارداریمصرف قرص ضد بارداریقند خوندیابتتماس جنسیانتقال ویروس ای
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه