منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سیاه سرفه

whooping cough

عامل بیماری سیاه سرفه باکتری است.  هنگامی که فرد آلوده به این بیماری سرفه یا عطسه می کند ذرات درهوا پخش ش