سرطان لوبولار تهاجمي يا كارسينوم لوبولار تهاجمي، نوعي سرطان سينه است كه از غدد توليد شير (لوبول) آغاز ميشود.

سرطان تهاجمي بدين معناست كه سلول هاي سرطاني از لوبول آغاز شده و بطور بالقوه و فوري به غدد لنفاوي و ساير نقاط بدن حمله و سرايت ميكند.

سرطان لوبولار تهاجمي، بخش كوچكي از سرطان سينه محسوب ميشود. شايعترين نوع سرطان سينه، از مجاري سينه آغاز ميشود كه به آن سرطان داكتال غير تهاجمي گفته ميشود.

بطور كل سرطان لوبولار تهاجمي منجربه تشكيل توده نميشود و اين در سرطان سينه امر شايعي است. در عوض، تغييراتي چون ضخيم شدن يا پري و سنگيني در قسمتي از سينه احساس ميشود كه كاملا متفاوت از بافت اطراف آن است.

 

علائم سرطان لوبولار تهاجمي

ممكن است سرطان لوبولار تهاجمي در مراحل اوليه هيچ علائم و نشانه اي نداشته باشد. اما هنگاميكه پيشروي كند، ممكن است منجربه موارد زير شود:

-    ضخيم شدن قسمتي از سينه

-    پر شدن و تورم قسمتي از سينه

-    ايجاد تغيير در بافت يا ظاهر پوست سينه مانند فرورفتگي يا سفت شدن

-    برگشتن نوك سينه

به نسبت ساير سرطان هاي سينه، در سرطان لوبولار تهاجمي كمتر احتمال ايجاد غده وجود دارد.

 

درمان سرطان لوبولار تهاجمي

درمان سرطان لوبولار تهاجمي به شدت و مرحله آن، سلامت كلي و ترجيحات فرد بستگي دارد. اغلب گزينه هاي درماني شامل جراحي و درمان هاي كمكي مانند شيمي درماني، پرتودرماني و هورمون درماني است.

جراحي سرطان لوبولار تهاجمي شامل موارد زير است:

-    برداشتن سرطان و بخش كوچكي از بافت سالم (لامپكتومي)

-    برداشتن كل بافت سينه (ماستكتومي)

-    نمونه برداري (بيوپسي) غدد لنفاوي نگهبان

-    برداشتن غدد لنفاوي زيربغل

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران