منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اندانسترون

Ondansetron

دارو شناسی

ازاین دارو برای پیشگیری از تهوع و استفراغ  که پس ازعمل جراحی ممکن است پیش بیاید،  استفاده می شود.  

اندانسترون با فعالیت درمعده ازارسال سیگنالی که باعث تهوع و استفراغ می شود،  جلوگیری می کند.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    نوار 
•    قرص 
•    قرص آهسته رهش
•    محلول


اسامی تجاری
1.    Zofran
2.    Zofran ODT
3.    Zuplenz

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درمورد اثرات اندانسترون درکودکان زیر4 سال انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

 

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از اندانسترون محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:
•    Amifampridine
•    Apomorphine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Dronedarone
•    Fluconazole
•    Ketoconazole
•    Mesoridazine
•    Nelfinavir
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Acecainide
•    Alfuzosin
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Atazanavir
•    Azimilide
•    Azithromycin
•    Bedaquiline
•    Bretylium
•    Bupropion
•    Buserelin
•    Ceritinib
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Crizotinib
•    Cyclobenzaprine
•    Dabrafenib
•    Darunavir
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Desipramine
•    Deslorelin
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Doxepin
•    Droperidol
•    Ebastine
•    Enflurane
•    Eribulin
•    Erythromycin
•    Escitalopram
•    Famotidine
•    Felbamate
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fluoxetine
•    Foscarnet
•    Fosphenytoin
•    Galantamine
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Halothane
•    Histrelin
•    Hydroquinidine
•    Hydroxychloroquine
•    Ibutilide
•    Idelalisib
•    Iloperidone
•    Imipramine
•    Isoflurane
•    Isradipine
•    Itraconazole
•    Ivabradine
•    Lapatinib
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Lopinavir
•    Lumefantrine
•    Mefloquine
•    Methadone
•    Metronidazole
•    Mifepristone
•    Mizolastine
•    Moxifloxacin
•    Nafarelin
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Nortriptyline
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Olanzapine
•    Paliperidone
•    Panobinostat
•    Paroxetine
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pentamidine
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Perphenazine
•    Pixantrone
•    Probucol
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Quinidine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Rilpivirine
•    Risperidone
•    Ritonavir
•    Salmeterol
•    Sematilide
•    Sertindole
•    Sevoflurane
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sotalol
•    Sunitinib
•    Tacrolimus
•    Tamoxifen
•    Tedisamil
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Tetrabenazine
•    Tizanidine
•    Tolterodine
•    Toremifene
•    Trazodone
•    Trifluoperazine
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vardenafil
•    Vemurafenib
•    Venlafaxine
•    Vinflunine
•    Voriconazole
•    Vorinostat

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Cyclophosphamide
•    Tramadol

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    انسداد روده
•    اتساع معده (بزرگ شدن شکم) که ممکن است باعث ندیدن علائم مشکلات معده و روده بشود.
•    نارسایی احتقانی قلب
•    مشکلات ریتم قلب ( ضربان کند،  فاصله میان ضربانها).  ازمصرف دارو خودداری شود.
•    هیپوکالمی (پایین بودن سطح کلسیم خون)
•    کاهش سطح منیزیم خون با احتیاط مصرف شود.  ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    بیماریهای کبدی  ممکن است اثرات جانبی تشدید شود.
•    فنیل کتونوریا  قرصهای آهسته رهش ممکن است حاوی آسپارتام باشد که باعث تشدید بیماری می شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

برای مصرف قرص آهسته رهش :
•    مطمئن شوید که دستتان خیس نیست.
•    قرص را به آرامی از بسته بیرون بیاورید.
•    قرص را بلافاصله برروی زبان خود بگذارید .  قرص بلافاصله حل می شود و یا آن را با بزاق دهان قورت دهید.   نیازی به نوشیدن آب نیست.

 

برای مصرف نوارو محلول
•    قبل و بعد ازمصرف دارو دستهای خود را بشویید.
•    بسته بندی دارورا ازمحل مشخص شده بازکنید.
•    نواررا خارج کرده برروی زبان خود قراردهید. درعرض  مدت 4 تا 20 ثانیه حل خواهد شد.
•    پس ازحل شدن آن را با یا بدون آب قورت دهید.

 

اگرپس از گذست 30 دقیقه ازمصرف دارو دوباره دچارتهوع و استفراغ شدید،  دوباره همان مقداردارو را مصرف کنید.  اما اگراستفراغ ادامه داشت به پزشک خود اطلاع دهید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص،  قرص آهسته رهش و یا محلول 
برای پیشگیری ازتهوع و استفراغ متوسط پس از درمان با داروهای سرطان

•    بزرگسالان،  نوجوانان و کودکان 12 سال به بالا درابتدا 8 میلی گرم  30 دقیقه پیش از شروع درمان سرطان مصرف شود.  این دوزپس از8 ساعت تکرارشود.  سپس هر12 ساعت به مدت یک تا دوروز مصرف شود. 
•    کودکان 4 تا 11 سال  درابتدا 4 میلی گرم  30 دقیقه پیش از شروع درمان سرطان مصرف شود.  این دوزپس از4 و سپس 8 ساعت تکرارشود.  سپس هر12 ساعت به مدت یک تا دوروز  
•    کودکان زیر4 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای پیشگیری ازتهوع و استفراغ شدید پس از درمان با داروهای سرطان
•    بزرگسالان،  نوجوانان و کودکان 12 سال به بالا یک دوز24 میلی گرم  30 دقیقه پیش از شروع درمان سرطان مصرف شود.
•    کودکان زیر12 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

 

برای پیشگیری ازتهوع و استفراغ پس ازپرتودرمانی
•    بزرگسالان درابتدا 8 میلی گرم  1 تا 2 ساعت پیش از شروع درمان با اشعه مصرف شود.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای پیشگیری ازتهوع و استفراغ پس ازعمل جراحی
•    بزرگسالان 16 میلی گرم  1 ساعت پیش از بیهوشی داده شود.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزخوراکی نوارقابل حل
برای پیشگیری ازتهوع و استفراغ متوسط پس از درمان با داروهای سرطان
•    بزرگسالان،  نوجوانان و کودکان 12 سال به بالا درابتدا 8 میلی گرم  30 دقیقه پیش از شروع درمان سرطان مصرف شود.  این دوزپس از8 ساعت تکرارشود.  سپس 8 میلی گرم دو باردرروز هر12 ساعت به مدت یک تا دوروز  
•    کودکان 4 تا 11 سال  درابتدا 4 میلی گرم  30 دقیقه پیش از شروع درمان سرطان مصرف شود.  این دوزپس از4 و سپس 8 ساعت تکرارشود.  سپس هر8 ساعت یک دوز 4 میلی گرمی به مدت یک تا دوروز

•    کودکان زیر4 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای پیشگیری ازتهوع و استفراغ شدید پس از درمان با داروهای سرطان
•    بزرگسالان یک دوز24 میلی گرمی یا سه دوز 8  میلی گرمی 30 دقیقه پیش از شروع درمان سرطان مصرف شود.  
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای پیشگیری ازتهوع و استفراغ پس ازپرتودرمانی
•    بزرگسالان 8 میلی گرم  سه باردرروز 
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای پیشگیری ازتهوع و استفراغ پس ازعمل جراحی
•    بزرگسالان 16 میلی گرم یا دوعدد 8 میلی گرمی 1 ساعت پیش از بیهوشی داده شود.  هرنوارتا پیش ازمصرف نواربعدی باید حل شده باشد.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 
نوارهای قابل حل را در کیسه فویل نگهداری کنید.

 

اقدامات احتیاطی

اگرپس از مرخص شدن ازبیمارستان دچارتهوع و استفراغ شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

این دارو را درحال استفاده ازداروی آپومورفین بطورهمزمان مصرف نکنید.  زیرا خطرابتلا به عوارض جدی را افزایش می دهد.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنش شدید آلرژیک  بنام  آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.   درصورت بروز مشکلاتی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع، تورم دستها،  صورت یا دهان  بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

اگرمتوجه تغییری درضربان قلبتان شدید و یا احساس سرگیجه یا ضعف،   ضربان نامرتب یا تپش قلب و یا ضربان تند قلب شدید و یا اگرسابقه بیماری قلبی درخانواده دارید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

اگردرمعده خود احساس درد و ناراحتی میکنید به پزشک اطلاع دهید زیرا ممکن است نشانه ای از مشکل جدی روده یا معده باشد.
 

این دارو دربرخی افراد ممکن است باعث واکنشهایی نظیرسرگیجه و خواب آلودگی بیش ازحد معمول شود.  قبل از رانندگی،  کاربا ماشین آلات سنگین یا موارد دیگرکه نیاز به دقت دارند با پزشک خود مشورت کنید.
 

اگرازداروهایی مانند مکمل های گیاهی ،  ویتامینها یا هرداروی دیگری استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
 

درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتر رایج

•    گیجی
•    سرگیجه
•    ضربان تند قلب 
•    تب
•    سردرد
•    تنگی نفس
•    ضعف

عوارض جانبی کمتر رایج
•    کاهش دفعات ادرار 
•    کاهش حجم ادرار
•    مشکل با دفع ادرار 
•    ادراردردناک

عوارض جانبی نادر
•    درد دست،  کمر یا فک
•    درد قفسه سینه 
•    تنگی و یا احساس سنگینی درقفسه سینه 
•    تشنج
•    سرفه کردن
•    کاهش ادرار
•    تنفس مشکل 
•    عدم وجود بلع
•    خشکی دهان
•    ضربان نامنظم قلب و یا پالس سریع
•    تشنگی مفرط
•    از دست دادن اشتها
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    از دست دادن هوشیاری
•    تغییرات خلق و خو
•    درد عضلانی و گرفتگی عضلات
•    تهوع یا استفراغ
•    تنفس پر سر و صدا
•    بی حسی یا سوزن سوزن شدن در دستها،  پاها  و یا لب
•    پف و یا تورم پلک یا اطراف چشم،  صورت،  لبها و یا زبان 
•    بثورات پوستی، کهیر و خارش
•    عرق کردن
•    حرکات تند بدن
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    خس خس

عوارض جانبی ناشناخته 
•    تاری دید
•    سرگیجه،  غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت نشسته
•    ثابت بودن چشم
•    ایست قلبی
•    صدای خشن
•    عدم حرکت چشم
•    چشمک زدن یا اسپاسم پلک
•    ورم در صورت،  پلکها،  لبها،  زبان،  گلو،  دستها،  پاها و یا اندام های جنسی
•    ایست تنفسی
•    ایست ضربان قلب و یا فشار خون
•    تنفس پر سر و صدا
•    تپش قلب
•    تنفس کند یا نامنظم
•    عرق کردن
•    اشکال درصحبت کردن
•    عدم هوشیاری
•    حرکات غیرقابل کنترل گردن،  بدن،   دستها و پاها 
•    حالات غیرعادی صورت

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتر رایج

•    اضطراب
•    مشکل اجابت مزاج 
•    خشکی دهان
•    احساس عمومی بیماری
•    تنفس عمیق و سریع
•    بد اخلاقی
•    بیقراری
•    لرزیدن
•    مشکلات خواب

عوارض جانبی نادر
•    صحبت کردن با سختی
•    آبریزش از دهان
•    از دست دادن تعادل بدن
•    لرزش ،  حرکات سریع و یا سفتی عضلات
•    به آهستگی راه رفتن
•    کوفتگی عضلات
•    حرکات چرخشی بدن
•    حرکات کنترل نشده، به خصوص در صورت و گردن

 

عوارض جانبی ناشناخته 
•    احساس گرما
•    سکسکه
•    قرمزی پوست صورت،  گردن،  دستها و گاهی اوقات قسمت بالای قفسه سینه
•    قرمزی پوست بدن
•    تاول

اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

تهوعاستفراغجلوگیری از تهوعجلوگیری از تهوع و استفراغداروهای سرطانعمل جراحیپرتودرمانیآنافلیکسیدرمان سرطاناستفراغ شدید
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه