منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سولینداک

Sulindac

دارو شناسی

سولینداک یک داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (NSAID)  است که دردرمان دردهای خفیف تا متوسط مؤثراست و به برطرف شدن التهاب مفاصل مانند استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید و یا نقرس حاد مانند التهاب، تورم، سفتی و درد مفاصل کمک می کند. 

این دارو آرتریت را درمان نمی کند و فقط تا زمانی که آن را مصرف می کنید به کاهش درد کمک خواهد کرد.

سولینداک همچنین برای درمان اسپوندیلیت انکیلوزان، که نوعی ورم مفصلی است که مفاصل ستون فقرات را تحت تاثیر قرارمی دهد، استفاده می شود.

ازاین دارو ممکن است برای درمان بورسیت شانه یا التهاب تاندون نیز استفاده  شود.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
 
اسامی تجاری
Clinoril

 

پیش از مصرف

 
درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد مصرف این دارو درکودکان انجام نشده است.  با این حال ایمنی و اثربخشی دارو درکودکان  ثابت نشده است.
 
سالمندان
مطالعات انجام شده برروی سالمندان درمورد مصرف این دارو مشکل خاصی را نشان نداده است.  با این حال رعایت احتیاط درمورد مصرف دارو توسط سالمندان لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  
درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

 Ketorolac
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
 

•      Abciximab 
•    Amineptine 
•    Amitriptyline 
•    Amitriptylinoxide 
•    Amoxapine 
•    Anagrelide 
•    Apixaban 
•    Ardeparin 
•    Argatroban 
•    Aspirin 
•    Beta Glucan 
•    Bivalirudin 
•    Certoparin 
•    Cilostazol 
•    Citalopram 
•    Clomipramine 
•    Clopidogrel 
•    Cyclosporine 
•    Dabigatran Etexilate 
•    Dalteparin 
•    Danaparoid 
•    Desipramine 
•    Desirudin 
•    Desvenlafaxine 
•    Dibenzepin 
•    Dipyridamole 
•    Dothiepin 
•    Doxepin 
•    Duloxetine 
•    Edoxaban 
•    Enoxaparin 
•    Eptifibatide 
•    Erlotinib 
•    Escitalopram 
•    Feverfew 
•    Fluoxetine 
•    Fluvoxamine 
•    Fondaparinux 
•    Ginkgo 
•    Gossypol 
•    Heparin 
•    Imipramine 
•    Lepirudin 
•    Levomilnacipran 
•    Lofepramine 
•    Meadowsweet 
•    Melitracen 
•    Methotrexate 
•    Milnacipran 
•    Nadroparin 
•    Nefazodone 
•    Nortriptyline 
•    Opipramol 
•    Parnaparin 
•    Paroxetine 
•    Pemetrexed 
•    Pentosan Polysulfate Sodium 
•    Pentoxifylline 
•    Pralatrexate 
•    Prasugrel 
•    Protein C 
•    Protriptyline 
•    Reboxetine 
•    Reviparin 
•    Rivaroxaban 
•    Sertraline 
•    Sibutramine 
•    Tacrolimus 
•    Tianeptine 
•    Ticlopidine 
•    Tinzaparin 
•    Tirofiban 
•    Trimipramine 
•    Venlafaxine 
•    Vilazodone 
•    Vortioxetine 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Acebutolol 
•    Acenocoumarol 
•    Alacepril 
•    Alprenolol 
•    Amiloride 
•    Arotinolol 
•    Atenolol 
•    Azosemide 
•    Befunolol 
•    Bemetizide 
•    Benazepril 
•    Bendroflumethiazide 
•    Benzthiazide 
•    Betaxolol 
•    Bevantolol 
•    Bisoprolol 
•    Bopindolol 
•    Bucindolol 
•    Bumetanide 
•    Bupranolol 
•    Buthiazide 
•    Canrenoate 
•    Captopril 
•    Carteolol 
•    Carvedilol 
•    Celiprolol 
•    Chlorothiazide 
•    Chlorthalidone 
•    Cilazapril 
•    Clopamide 
•    Cyclopenthiazide 
•    Delapril 
•    Dicumarol 
•    Dilevalol 
•    Enalapril 
•    Enalaprilat 
•    Esmolol 
•    Ethacrynic Acid 
•    Fosinopril 
•    Furosemide 
•    Hydrochlorothiazide 
•    Hydroflumethiazide 
•    Imidapril 
•    Indapamide 
•    Labetalol 
•    Landiolol 
•    Levobunolol 
•    Lisinopril 
•    Lithium 
•    Mepindolol 
•    Methyclothiazide 
•    Metipranolol 
•    Metolazone 
•    Metoprolol 
•    Moexipril 
•    Nadolol 
•    Nebivolol 
•    Nipradilol 
•    Oxprenolol 
•    Penbutolol 
•    Pentopril 
•    Perindopril 
•    Pindolol 
•    Piretanide 
•    Polythiazide 
•    Propranolol 
•    Quinapril 
•    Ramipril 
•    Sotalol 
•    Spirapril 
•    Spironolactone 
•    Talinolol 
•    Temocapril 
•    Tertatolol 
•    Timolol 
•    Torsemide 
•    Trandolapril 
•    Triamterene 
•    Trichlormethiazide 
•    Warfarin 
•    Xipamide 
•    Zofenopril 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید.  استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•        کم خونی  
•         خونریزی  
•        لخته شدن خون  
•        ادم (احتباس مایعات و یا ورم بدن  )  
•        حمله قلبی یا سابقه آن
•        بیماری های قلبی مانند نارسایی احتقانی قلب 
•        فشارخون بالا  
•        بیماری های کلیوی مانند سنگ کلیه یا سابقه آن
•        بیماری کبد مانند هپاتیت 
•        پانکراتیت (التهاب لوزالمعده)  
•        زخم معده و یا خونریزی روده یا سابقه آن
•        سکته مغزی یا سابقه آن  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است عوارض جانبی را تشدید کند.
•        حساس به آسپیرین یا سابقه آن  دراین بیماران استفاده ازاین دارو ممنوع است.
•        آسم  
•       عمل جراحی قلب مانند بای پس عروق کرونر [CABG]) - نباید استفاده شود 
•        لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE)  ممکن است عوارض جانبی را تشدید کند.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.

مصرف بیش ازحد دارو عوارض ناخواسته آن را بخصوص درسالمندان افزایش می دهد.
درتمام طول درمان ازاین دارو بطورمنظم استفاده کنید تا میزان دارو درخون ثابت بماند.

داروها را طبق نظرپزشک مصرف کنید.   
شما می توانید دارو را با غذا و مایعات فراوان مصرف کنید.  مصرف مایعات فراوان مانع ازبروزمشکلات کلیوی خواهد شد.
   
میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوزدارو
ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید  و اسپوندیلیت آنکیلوزان:  

•    بزرگسالان درابتدا 150 میلی گرم دو باردرروز.  پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.  اما دوزدریافتی دریک روز بیش از400 میلی گرم نیست.
•    کودکان استفاده ودوزدارو توسط پزشک تعیین می شود.

 برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان نقرس حاد، بورسیت  و یا التهاب تاندون:
•    بزرگسالان درابتدا 200 میلی گرم دو باردرروز.  پس ازکاهش درد پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوزدارو را تنظیم کند.   
•    کودکان  استفاده ودوزدارو توسط پزشک تعیین  می شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید. 
 
درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.


 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن و تغییردرمیزان مصرف درصورت لزوم برای کاهش عوارض جانبی حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون و ادرار برای بررسی اثرات ناخواسته دارو لازم است.

مصرف این دارو ممکن است خطرابتلا به حمله قلبی و یا سکته مغزی را افزایش دهد.  افرادی که مدت طولانی این دارو را استفاده می کنند بیشتردرمعرض خطرهستند. افرادی که الکل مصرف می کنند،  سن بالای 60 سال دارند، ازداروهایی مانند داروهای استروئیدی یا رقیق کننده خون استفاده می کنند.

مصرف این دارو ممکن است باعث واکنشهای پوستی شدید بشود.  درصورت مشاهده علائم زیربه پزشک مراجعه کنید:
•    تاول
•    شل شدن پوست
•    لرز
•    سرفه
•    اسهال
•    تب
•    خارش
•    درد مفاصل و عضلات
•    بثورات پوستی قرمز
•    گلودرد
•    زخم یا لکه های سفید دردهان یا برروی لب
•    خستگی و ضعف غیرعادی

همچنین مصرف این دارو ممکن است منجر به واکنشهای شدید مانند آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  درصورت مشاهده عوارض زیربلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید:  جوش،  خارش،  اشکال درتنفس،  اشکال دربلع،  ورم دستها،  صورت،  گلو و دهان.

اگرباردارهستید و یا قصد باردارشدن دارید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف این دارو  دربرخی افراد ممکن است به واکنشهایی نظیر گیجی،  خواب آلودگی ، تب، احساس بیماری، سردرد، سفتی گردن و استفراغ منجرشود که علائم مننژیت هستند.

قبل ازهرعمل جراحی و آزمایش پزشکی به پزشک اطلاع دهید که درحال مصرف این دارو هستید.

هیچگونه داروی دیگری بجز با نظرپزشک معالج خود مصرف نکنید این مورد شامل مکمل های گیاهی و ویتامین ها هم می باشد.  
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتررایج
•    اسیدی بودن معده و یا ترش کردن
•    آروغ زدن
•    یبوست
•    سردرد
•    سوزش معده
•    تهوع یا استفراغ
•    بثورات پوستی
•    دل درد

عوارض جانبی کمتر رایج
•    هوای اضافی و یا گاز درمعده یا روده
•    خارش پوست
•    نفخ
•    گرفتگی معده
•    ورم
•    کاهش وزن
عوارض جانبی نادر 
•    کمریا پا درد
•    خونریزی لثه
•    تاول، پوست، یا شل شدن پوست
•    نفخ
•    مدفوع قیری، خونی یا سیاه   
•    ادرارخونی یا کدر
•    تاری دید و یا از دست دادن بینایی
•    سوزش در قفسه سینه و معده
•    سوزش درهنگام ادرارکردن
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    مدفوع برنگ خاک رس
•    گیجی
•    سرفه یا گرفتگی صدا
•    ترک  پوست
•    ادرار تیره
•    کاهش حجم ادرار
•    اسهال
•    تنفس مشکل و با زحمت  
•    ادرار کردن  سخت یا دردناک
•    عدم وجود بلع
•    گشاد شدن رگ گردن  
•    تغییر رنگ ادرار
•    عدم تشخیص رنگها  
•    سرگیجه
•    دوبینی
•    خستگی شدید
•    چشم درد
•    غش
•    احساس گرما
•    تب
•    علائم شبیه سرماخوردگی
•    ورم تمام بدن
•    احساس کلی ناراحتی و یا بیماری
•    درد کشاله ران
•    دیدن هاله در اطراف چراغ
•    کهیر
•    افزایش حساسیت پوست به نور خورشید
•    افزایش تعریق
•    افزایش تشنگی
•    سوء هاضمه
•    تنفس نامنظم
•    درد مفاصل و عضلات
•    لکه های بزرگ  آبی، یا بنفش در پوست
•     ورم  صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها  و یا اندام های جنسی
•    مدفوع به رنگ روشن
•    از دست دادن اشتها
•    از دست دادن گرمای بدن
•    کمر یا پهلودرد  
•    درد یا ضعف عضلانی 
•    شب کوری
•    تنفس پر صدا
•    خونریزی ازبینی
•    بی حسی یا سوزن سوزن شدن  دست ها، پاها، و یا لب
•     ادرار کردن دردناک و یا مشکل
•    درد در معده، پهلو و یا شکم 
•    پوست رنگپریده
•    خونریزی مداوم یا ترشح از دهان  یا بینی
•    لکه های قرمز یا بنفش بر روی پوست
•    تپش در گوش
•    ورم پلک یا اطراف چشم، صورت، لبها، زبان  
•    ضایعات پوستی قرمز با یک مرکز بنفش
•    قرمزی والتهاب چشم
•    قرمزی پوست صورت، گردن، بازوها و گاهی قسمت بالای قفسه سینه
•    قرمزی یا تغییررنگ پوست
•    قرمزی، تورم یا درد زبان
•    پوست پوسته پوسته شده
•    تشنج
•    درد معده شدید یا مداوم 
•    آفتاب سوختگی شدید
•    تنگی نفس
•    تپش قلب آهسته و نامنظم 
•    گلو درد
•    زخم  یا لکه های سفید در دهان یا روی لب
•    سفتی گردن یا پشت
•    ناراحت معده
•    ورم صورت، انگشتان دست  یا پا  
•    تورم یا التهاب دهان
•    غدد متورم و دردناک
•    حساسیت به لمس در ناحیه معده
•     تنفس مشکل
•    دید تونلی
•    بوی ناخوشایند نفس   
•    خونریزی غیرعادی و یا کبودی
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    درد شکم سمت راست بالا
•    استفراغ خونی  
•    اسهال آبکی یا خونی
•    ضعف یا سنگینی پاها
•    افزایش وزن
•    خس خس
•    چشم یا پوست  زرد 
درصورت بروزهر یک از علائم زیرناشی از مصرف بیش از حد بلافاصله به اورژانس مراجعه کنید:   
•    تغییر در آگاهی
•    کاهش آگاهی و یا عکس العمل
•    از دست دادن هوشیاری
•    خواب آلودگی شدید

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی کمتررایج 
•    زنگ ادامه داریا وزوز یا دیگر سرو صدا های غیر قابل توضیح در گوش
•    از دست دادن شنوایی
عوارض جانبی نادر
•    سوزش، خارش، بی حسی، سوزن سوزن  
•    سوزش، خشکی و یا خارش چشم
•    کاهش شنوایی
•    مشکلات حرکتی
•    ریزش اشک
•    دلسردی
•    سرخوشی
•    احساس  ثابت بودن خود و یا محیط اطراف
•    احساس غمگینی  
•    ریزش مو و یا نازک شدن مو
•    توهم
•    بد خلقی
•    از دست دادن علاقه یا لذت بردن
•    طعم تلخ وفلزی   
•    تغییرات خلقی
•    گرفتگی یا سفتی عضلانی 
•    تغییرات شخصیتی
•    قرمزی، درد یا تورم چشم، پلک، و یا پوشش داخلی پلک
•    بیقراری
•    احساس چرخش
•    خواب آلودگی غیرعادی
•    بیخوابی
•    درد یا خشک شدن غشاهای مخاطی
•    تورم یا قرمزی  مفاصل
•    مشکل با تمرکز
•    مشکل با خواب
•    خونریزی واژینال
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

داروهای ضد التهابیورم مفصلیآرتریت روماتوئیداستئوآرتریتالتهاب مفاصلنقرسدرد مفاصلآرتریتبورسیت شانهالتهاب تاندوناسپوندیلیت انکیلوزان
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه